Общи Условия

Общи Условия за предоставяне на услугичрез използване на магазин за електронна търговия www.chochkobochko.com
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долутермини и изрази имат следното значение:
„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа,достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или другстандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина,изображение или други материали и ресурси. „Фешън Кидс Трейдинг”ЕООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр.Варна, Свети Никола 108 , вписано в Търговския регистър към Агенцията повписванията с ЕИК 203359470, тел.: 0897298686, e-mail: sales@chochkobochko.com
Chochko Bochko(www.chochkobochko.com) е уебсайт за електронна търговия, който есъставна и обособена част от „Фешън Кидс Трейдинг” ЕООД - виртуаленинформационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които седоставят след изричното им заявяване от страна на клиента.
„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическолице, които са приели настоящите Общи условия.
„Профил” е обособена част от www.chochkobochko.com, съдържащаинформация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхраняванаот chochkobochko.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрезвъвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента даразглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите задоставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата заелектронна търговия www.chochkobochko.com, да променя паролата си за достъп.
„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри,посредством които той се индивидуализира в www.chochkobochko.com
„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно спотребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършвавалидни заявки за закупуване на предлаганите в www.chochkobochko.com стоки.
„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятиепроизвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й иливърху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма,свой производствен или друг отличителен знак.
„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годнида изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлаганипряко на клиента.
„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определенаинтернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернетстраница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба отразстояние, които уреждат взаимоотношенията между „Фешън Кидс Трейдинг” ЕООДсъс седалище и адрес на управление гр. Варна, Свети Никола 108, вписано вТърговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203359470 (наричанпо-долу Chochko Bochko) от една страна и клиентът на електронни (интернет)страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, отдруга страна, намиращи се на домейн www.chochkobochko.com (наричан за краткостуебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.chochkobochko.comелектронен магазин, стоки.
Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата наChochkobochko.com и с натискането на всеки един обект, линк (електроннапрепратка) или бутон, разположени на страниците на www.chochkobochko.com,клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общиусловия.
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Chochkobochko.com.При извършване на промени в Общите условия, Chochkobochko.com се задължава дапубликува новите Общи условия в www.chochkobochko.com и да напише датата, накоято са актуализирани. Chochkobochko.com съветва своите клиенти периодично дапреглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.
ПРЕДМЕТ
Chochkobochko.com продава и доставя на клиента предлаганите вwww.chochkobochko.com и поръчани от него стоки след отправяне на заявка иплащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента нанастоящите Общи условия.
РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на коятода се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име ифамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка.При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представипълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните,които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно припромяна. Необходимо е да си избере и парола.
След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, имавъзможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и дапосочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информацияможе да се допълни в поле "Добавете коментар към поръчката”). Сотбелязване на отметка "Прочетох и се съгласявам с общитеусловия"която се намира на страницата при завършване на поръчката(checkout), клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона заелектронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат снастоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено отклиента се съхранява от Chochkobochko.com.
КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?
За да се регистрирате в www.chochkobochko.com, трябва да попълните формата зарегистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон„регистрирай се”. След като се отвори формата за регистрация, срещу всяко отполетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като сеуверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата  натискате бутона „Продължение”.
След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избранитепотребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона„регистрация” и натиснете бутона „влез”.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Chochkobochko.com има право да събира и използва информация за своите клиенти,след като те се регистрират. С изразяване на съгласие с настоящите Общиусловия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана попредвидения в тях ред. Като търговец Chochkobochko.com няма достъп до картовиданни, а само вашата обслужващата Ви банка.
При плащане с банкови карти, за да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visaили MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практикипрепоръчани от международните картови организации:
-    Сигурността при въвежданеи пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране навръзката  между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
-      Автентичността на вашатакарта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, заидентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електроннатърговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация намеждународните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да гиизползвате.
Chochkobochko.com е регистриран като администратор на лични данни съгласноЗакона за защита на личните данни.
Chochkobochko.com се задължава да съхранява и да не разпространяваданните, предоставени от клиента при регистрацията и представляващи лични даннипо смисъла на ЗЗЛД и да ги използва единствено за обслужването му.Предоставената информация от клиента се използва за приемане и изпълнение напоръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционални оферти и връзка склиентите за потвърждаване и изпълнение на поръчката. Chochkobochko.com гарантира,че данните на клиента няма да бъдат предоставяни под никаква форма на третилица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите,когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно,информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това и вдруги предвидени от закона случаи.
Клиентският акаунт на конкретен клиент може да бъде изтрит от базата даннина Chochkobochko.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко времепри желание от страна на клиента, изразено в писмен вид.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ
Chochkobochko.com публикува описание на основните характеристики иизображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация заначините за плащане и доставка. Публикуваните цени са в български лева.
Chochkobochko.com не носи отговорност при невярност на посочената отпроизводителя информация за характеристиките на стоката.
ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ
Chochkobochko.com има правото да променя цените по свое усмотрение повсяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът едлъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване надоговора. При допуснати технически грешки в публикуването насайта, Chochkobochko.com има правото да откаже изпълнението на договораи не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите,платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставянена знак „(SALE)” на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а привлизане в профила на артикула, в  менюто с размерите и цените под старатацена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителскатакошница, вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази ценаважи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когатое при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Chochkobochko.com си запазваправото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.
ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивнитедни и в дните на официалните празници, катко и на тел.0897 298686 в работновреме 9-18:00 часа (Понеделник-Петък), 9-14:00 часа (Събота) . Клиентътопределя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и технитецени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да видигорепосочените данни, да избере адрес за доставка, както и да напишепояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита заизвършена чрез натискане на виртуален бутон „Изпрати”. След финализирането напоръчката, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация напосочения от него имейл. За всеки етап от обработването на поръчката(потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван с имейлили по телефон в случай на липса в наличностите.
КАК СЕ ПОРЪЧВА?
За да направите поръчка изберете продукт, изберете подходящия за Вашите нуждиразмер,напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате инатиснете бутона „купи”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта,изборът им става по същия начин. В дясната горна част на страницата ще видитевиртуална снимка на  „Количка” под нея ще видите текст „Количка'' и''Завърши поръчката” . Влизате във Вашата „потребителска количка”, преглеждатеизбраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да изтриете продуктот „потребителската количка”, трябва да натиснете бутон "X , който сенамира срещу всеки един продукт. Избирате бутона ''Завърши поръчката''. Следкоето попълвате всички задължителни полета. В полето ''Коментар къмпоръчката'' Оставете ни съобщение, ако желаете можете да напишете всичко,което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрияначин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете дакупите, натиснете бутона „Изпрати”. При всяка успешно направена поръчкаполучавате на имейл потвърждение и информация за поръчка.
При плащане с банкова карта:
   -Отваря се платежнастраница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашатакарта
-Ако сте регистрирани всхемите за автентикация Verified by VISA или MasterCardSecureCode се отваряавтентикационна страница на    вашата банка Издател, където въвеждате паролата сиза автентикация
-При успешна транзакция(получена авторизация), на екран се визуализира транзакционна бележка, кояторазпечатвате или запазвате.
ДОСТАВКА
Всички артикули изложени в онлайн магазин Chochkobochko.com се доставят до всички населени места на територията на Република България със следната цена на доставка:

- Ако сте избрали до офис на Спиди - доставката е 3.00 лв.

- Ако сте избрали до адрес - доставката е 3.50 лв.

- За поръчки над 80.00 лв. - доставката е безплатна

- За град Варна - при поръчки над 25 лв. доставката е безплатна

*В период на промоции и намаления, Chochkobochko.com си запазва правото да променя условията по доставка, като не се задължава да информира предварително клиентите за това


При поръчки онлайн, клиентът не получава обаждане от странана Chochkobochko.com за потвърждаване на поръчката, но получава имейл с известие за дата на доставка. Информация относно доставката, клиентътможе да получи и на телефон:  0897298686 или на e-mail адрес:sales@chochkobochko.com
СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Всички продукти, се доставят в срок от 1 работен ден от датата на постъпване напоръчката, в случай че поръчката е направена в работен ден до 15:00 часа инаселеното място се обслужва от куриера. Ако поръчката е направена след 15:00часа в работен ден, тя ще бъде обработена и изпратена на следващия работен ден.Поръчки направени в Събота до 12:00 ч. се обработват и изпращат в същия ден сдата на получаване първия работен ден или Понеделник. Поръчки направени внеработен ден или по време на официалните празници се обработват и изпращат впървия работен ден.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъдедоставен, Chochkobochko.com ще се свърже лично с клиента, катоизползва данните за контакт-телефон и имейл, посочени в поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Chochkobochko.com,бива уведомяван с имейл относно наличността на поръчаната от него стока исрока, за който може да бъде доставена 
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта задоставка.
ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждаваполучаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентътили третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът небъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдеосигурен достъп и условия за предаване на стоката в тозисрок, Chochkobochko.com се освобождава от задължението си да доставизаявената за закупуване стока. 
СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Всички продукти, се доставят в срок от 1 работен ден от датата на постъпване напоръчката, в случай че поръчката е направена в работен ден до 15:00 часа инаселеното място се обслужва от куриера. Ако поръчката е направена след 15:00часа в работен ден, тя ще бъде обработена и изпратена на следващия работен ден.Поръчки направени в Събота до 12:00 ч. се обработват и изпращат в същия ден сдата на получаване първия работен ден или Понеделник. Поръчки направени внеработен ден или по време на официалните празници се обработват и изпращат впървия работен ден.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъдедоставен, Chochkobochko.com ще се свърже лично с клиента, катоизползва данните за контакт-телефон и имейл, посочени в поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Chochkobochko.com,бива уведомяван с имейл относно наличността на поръчаната от него стока исрока, за който може да бъде доставена 
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта задоставка.
ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждаваполучаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентътили третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът небъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдеосигурен достъп и условия за предаване на стоката в тозисрок, Chochkobochko.com се освобождава от задължението си да доставизаявената за закупуване стока. 
ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НАПОРЪЧКАТА
Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следнитепричини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъдеустановен контакт с клиента.
3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/или не е посочилпредставител, който да получи поръчката. В този случай Chochkobochko.com сеопитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посоченитакива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена иизвършена поръчката.
4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена,поради невъзможност за потвърждаването й.
При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всичкидопълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаипоследващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.
ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,има право да върне закупен от него продукт  до 14 календарни дни от дататана получаването му. За целта трябва да изпрати формата за Връщане от сключения договордо Chochkobochko.com и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 отЗЗП. За целта закупената стока трябва да бъде в оригиналната си опаковка, вненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид настоката (прана, гладена, носена). Tранспортните разходи по връщане напродукта са за сметка на клиента, освен ако стоката не е дефектна илигрешно изпратена по вина на chochkobochko.com. В такъв случай куриерскатауслуга е за сметка на chochkobochko.com.
Клиентът няма право да връща стока с наложен платеж, тъй като върнати праткиизискват предварително преглеждане и оценка на щетите. Суми по върнати праткисе възстановяват от нас само по банков път в срок от 5 работни дни от получаванена пратката. При необходимост от връщане на платени с карта суми подоговорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрезкредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Клиентът едлъжен да възстанови транспортните разходи по изпращане на пратката, когатоклиентът разваля сделката.
При получаване на пратката, клиентътследва да провери целостта на пакета. При констатирани нарушения във външниявид на пакета, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен дасъстави протокол за увреждане на пратката.
ДРУГИ
При възникнали ситуации във връзка снеуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към нашсътрудник на посочените телефони 0897298686, e-mail: sales@chochkobochko.com